Bulletin of Botanical Research vol.12, No.3 July 1992 p. 223-234

Study on the chinese wild woody peonies ( I ) New Taxa of Paeonia L. Sect. Moutan

DC. Hong Tan Zhang Jia-xun Li Jia-jue Zhao Wen-zhong Li Ming-rui